Een uitgewerkte onteigeningstaxatie Rechtbank Overijssel

Rechtbank Overijssel 27-11/13 inzake Hengelo / Ter Steege (RBOVE:2013:3345):

  1. complex afbakening: een complex “maatschappelijk” (brede school) en daarnaast (belendend) groen;
  2. gedeelte groen getaxeerd als “buurmans grond”;
  3. kosten aankoop vervangend bedrijfsmiddel: 9%;
  4. weging artikel 50 Onteigeningswet.

Noot: kantoor HOOGSTATE was in deze procedure betrokken, als taxateur van de gemeente Hengelo.

In de minnelijke praktijk blijkt dat (taxateurs van) overheden wel terughoudend zijn met het taxeren van “buurmans grond” (in fiscale taxaties ook wel geduid als: aanhorige gronden). Ook de zogenoemde staffel-methode kan voor buurmans grond leiden tot een hogere waarde dan de agrarische- of groenwaarde.

De kosten van aankoop vervangend bedrijfsmiddel dienen onderscheiden te worden van “wederbeleggingskosten”. Opmerkelijk is overigens wel dat Ter Steege de onderhavige gronden in het verleden aankocht voor herontwikkeling woningbouw. Daar is het niet van gekomen, vanwege de andere bestemming (maatschappelijk en groen) waarvoor de gemeente onteigend heeft. Dus ondanks het niet (kunnen) realiseren van de nieuwe bestemming door de onteigende, toch een vergoeding voor aankoop van vervangende onroerende zaak om daar weer te kunnen streven naar herontwikkeling. Dit was ook de uitkomst in de zaak Staat/Ballast Nedam (Rechtbank Utrecht 21-09/11, BT2940), zij het met een daar nog meer aanvechtbare redenering.