Eén- of tweemaal aftrek 2% normaal maatschappelijk risico

Rb Overijssel 08-04/15 inzake Deventer (ECLI:NL:RBOVE:2015:1720):

8. In een uitspraak van 20 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3126) heeft de Afdeling geoordeeld dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ook in die gevallen waarbij om schade wordt verzocht ten gevolge van meerdere planologische besluiten, in beginsel voor iedere planologische maatregel een vergelijking moet worden gemaakt met het daarvoor heersende planologische regime. Uit onder meer een uitspraak van de Afdeling van 8 januari 2014 (ECLI;NL:RVS:2014:6) heeft de rechtbank afgeleid dat op dit beginsel een uitzondering kan worden gemaakt indien er sprake is van twee planologische maatregelen die zodanig nauw met elkaar zijn verweven dat kan worden gesproken van één planologisch regime, waardoor de aftrek van het normaal maatschappelijk risico niet tweemaal maar (slechts) eenmaal dient plaats te vinden.

9. De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat het plangebied van het bestemmingsplan “De Wijtenhorst en Douweler Leide, tweede partiële herziening” aanvankelijk deel uitmaakte van het plangebied van het eerder vastgestelde bestemmingsplan “De Wijtenhorst en Douwelerleide”. Voorts stelt de rechtbank vast dat het bestemmingsplan “De Wijtenhorst en Douweler Leide, tweede partiële herziening” enkel een reparatie behelst, waarmee alsnog conform het (ongewijzigde) stedenbouwkundig plan, dat ook ten grondslag heeft gelegen aan het bestemmingsplan “De Wijtenhorst en Douwelerleide”, de bouw mogelijk is gemaakt van dezelfde (acht) woningen als in het eerder vernietigde plandeel waren opgenomen, met dien verstande echter dat deze woningen op een grotere afstand van het perceel van eiseres dienen te worden gerealiseerd.

Gelet op de aard en omvang van deze reparatie is de rechtbank van oordeel dat er weliswaar sprake is van twee planologische maatregelen, maar dat deze zodanig met elkaar verweven zijn dat nog steeds gesproken kan worden van één planologisch regime, waardoor de aftrek van het normaal maatschappelijk risico niet tweemaal, maar (slechts) eenmaal had dienen plaats te vinden.

Noot: geen uitspraak in hoogste instantie, maar interessant vanwege de vraag wanneer er sprake is van een dergelijke nauwe verwevenheid tussen twee planologische regimes dat slechts één maal een aftrek voor normaal maatschappelijk risico behoeft te worden gedaan, zoals bedoeld in ABRS 08-03/15 inzake Albrandswaard (ECLI:NL:RVS:2015:845.