Onteigening: rechtbank wijkt af van deskundigenadvies

Een uitspraak van 12-10-2011 die pas op 09-04-2015 wordt gepubliceerd.

De Rechtbank acht het deskundigenrapport onvoldoende gemotiveerd nu dat rapport enkel is gebaseerd op de “intuïtieve methode”, en geen waardering op basis van vergelijkingen of een residuele berekening bevat.

Vervolgens volgt de Rechtbank (grotendeels) het advies van de deskundige van onteigenden, dat gebaseerd is op een residuele waardering.

De waarde per m2 wordt door de Rechtbank vastgesteld op € 607,46 in plaats van de door deskundigen geadviseerde € 275,– per m2.

Rb Utrecht 12-10-11 inzake Amersfoort (ECLI:NL:RBUTR2011:5864).

Noot: de Rechtbank dient zelfstandig onderzoek te doen en uitspraak te geven omtrent de aan de onteigende toekomende schadeloosstelling (HR 16 mei 1956, NJ 1956/488). Doorgaans wijkt de beslissing van de Rechtbank echter niet af van het door de rechtbankdeskundigen gegeven advies. In casu had de Rechtbank bij tussenuitspraak aan de deskundigen opgedragen om hun taxatie nader te motiveren. Nu de deskundigen aan die oproep geen gehoor gaven, werd het de Rechtbank ogenschijnlijk te gortig.