Normaal maatschappelijk risico: lijn der verwachtingen?

12.2. Uit het aanvullend advies van de SAOZ van 26 augustus 2013 volgt dat er geen aanleiding is een verhoogd normaal maatschappelijk risico aan te nemen, omdat de ontwikkeling niet in de lijn der verwachtingen lag en niet past in de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur van de woning van [belanghebbende]. Voorts is de afstand tussen de woning van [belanghebbende] en de ontwikkeling gering. Tot slot is de schade niet als gering aan te merken.

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het college dit aanvullend advies van de SAOZ mocht volgen. De enkele omstandigheid dat het plangebied onderdeel is van de kernrandzone, maakt niet dat woningbouw in de lijn der verwachtingen lag. Evenmin volgt uit de ruimtelijke onderbouwing van de vrijstelling dat woningbouw in de lijn der verwachtingen lag.

ABRS 08-04/15 inzake Oss (ECLI:NL:RVS:2015:1087).

Noot: voorbeeld van een praktische uitwerking van de in – onder meer – uitspraak van 05-09/12 inzake Heiloo (ECLI:NL:RVS:2012:BX6492)geformuleerde omstandigheden waarbij bij de bepaling van het normaal maatschappelijk risico rekening moet worden gehouden, te weten:

    • de structuur van de omgeving;
    • het door de gemeente gevoerde planologische beleid;
    • de afstand tot de planologische ontwikkeling;
    • de omvang van het nadeel;
    • de aard van het nadeel .