Deskundigenkosten planschade

Naar het oordeel van de Afdeling was het inschakelen van de deskundigen Rijk, Fierloos en Minderhoud redelijk en zijn de daarvoor in rekening gebrachte kosten, zoals hiervoor vermeld, ook redelijk. Een nadere specificatie van die kosten was in dit geval, anders dan de rechtbank heeft overwogen, niet nodig, omdat de facturen geen aanleiding geven voor het oordeel dat de gefactureerde kosten niet in verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden. AVV heeft in hoger beroep geen onderbouwing van de in die instantie gemaakte deskundigenkosten overgelegd. Eventuele in hoger beroep gemaakte kosten voor deskundigenrapporten komen reeds daarom niet voor vergoeding in aanmerking.

ABRS 24-12/13 inzake Goes (RVS:2013:2534).

Noot: zie ook BR 2013 blad 892 e.v.met annotatie dr. J.W. van Zundert over vergoeding deskundigenkosten.