De Crisis- en herstelwet (Chw) is op een aantal punten gewijzigd

en is permanent gemaakt.

De wijzigingen zijn geregeld in de Wet wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten (de wijzigingswet) die per 25 april van kracht geworden.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is gewijzigd en verduidelijkt op het gebied van planschade. VNG nieuws 16-05/13.