Civiele procedure egalité beginsel (via de band van onrechtmatig handelen)

Voorop moet staan dat de overheid niet verplicht is elke schade die zij in de rechtmatige uitoefening van haar publieke taken veroorzaakt te vergoeden. Een zekere mate van (financieel) nadeel als gevolg van rechtmatig overheidshandelen moet worden beschouwd als een normale maatschappelijke gebeurtenis waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. Het is onvermijdelijk dat ingrijpen van de overheid voor sommige burgers en bedrijven nadelige gevolgen heeft. Zowel van de overheid als van de burger mag verwacht worden dat zij zich inspannen om de schade te beperken of te voorkomen. Het uitgangspunt is daarbij dat de lasten verband houdende met overheidsoptreden gelijkelijk dan wel naar draagkracht door burgers en bedrijven worden gedragen. In sommige situaties echter kan een individueel belang dermate zwaar worden getroffen dat het nadeel redelijkerwijs niet (geheel) ten late van de desbetreffende burger behoort te komen.

Rechtbank Gelderland 03-09/14 inzake Nijmegen (ECLI:NL:RBGEL:2014:6419).

Al het voorgaande (beperkte schade – voorzienbaarheid) leidt tot het oordeel dat de omstandigheid dat de inrichting van [adres] in 2012 ingrijpend is gewijzigd en dat, voor zover Ruygrok daardoor benadeeld is, dit nadeel voor haar risico komt en voor haar rekening moet blijven.