Financiële haalbaarheid in relatie tot (niet) vaststellen exploitatieplan

ABRS 20-03/13 inzake Maastricht (LJN: BZ4936): Hiertoe is van belang dat artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro, strekt tot bescherming van de financiële belangen van de gemeente en van de belangen van degenen die, indien een exploitatieplan zou zijn vastgesteld, rechtstreeks met het verhaal van kosten verbonden aan de exploitatie van in het betrokken gebied opgenomen gronden te maken hadden kunnen krijgen. Artikel 6.12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro strekt dan ook kennelijk niet tot bescherming van de belangen van appellanten bij de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.