Beperkte risicoaanvaaring op basis van wijzigingsbevoegdheid

Hoewel de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de woonvorm geen beperkingen bevat – en dus ook zorgwoningen en de daarbij horende faciliteiten niet waren uitgesloten – bestaat geen grond voor het oordeel dat een redelijk denkende en handelende koper ten tijde van de aankoop van de woning uit het bestemmingsplan “Amby 1993, 1e herziening” moest afleiden dat hij ook rekening diende te houden met de bouw van een zorgcomplex met een omvang zoals thans gerealiseerd. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat sprake is van beperkte risicoaanvaarding, zodat de door [wederpartijen] gestelde schade niet volledig te hunner laste behoort te blijven. Zij heeft daarom het besluit van 3 december 2012 terecht vernietigd.

ABRS 22-10/14 inzake Maastricht (RVS:2014:3796).

Noot: interessant én vaag is de overweging van niet (volledige) voorzienbaarheid: “met een omvang zoals op basis van vrijstellingsbesluit gerealiseerd.”