Beperking gebruiksmogelijkheden bedrijfspand Texel

Het nieuwe bestemmingsplan geeft  het pand minder gebruiksmogelijkheden dan de voorheen voor het pand geldende bestemming, waardoor hij schade lijdt of zal lijden.

ABRS 03-02/16 inzake Texel (ECLI:NL:RVS:2016:222).

Herstel in natura via omgevingsvergunning: Daartoe voert gelaedeerde aan dat een redelijk denkend en handelend koper deze omgevingsvergunning bij een gelijkblijvende bestemming van het pand niet met een wijziging van het nieuwe bestemmingsplan gelijk zal stellen.

ABRS:  Uit de omgevingsvergunning blijkt dat gebruik van het pand voor detailhandel weer is toegestaan. Niet in geschil is dat dit gebruik de hoogste waarde van het pand vertegenwoordigt. Met deze omstandigheid dient rekening te worden gehouden, omdat [appellant] anders een vergoeding zou ontvangen voor schade die hij, achteraf bezien, niet lijdt. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 25 augustus 2010 in zaak nr. 201001731/1/H2. Dat het gedurende langere tijd niet mogelijk was om de bij besluit van 10 februari 2011 herstelde gebruiksmogelijkheden voor detailhandel te benutten, laat voorts onverlet dat als gevolg van dat besluit het planologische nadeel van de beperking van de gebruiksmogelijkheden van het pand is weggenomen, zodat ook dit geen reden is om dat besluit buiten beschouwing te laten.

Noot: ABRS 25-08/10 inzake  Meppel (ECLI:NL:RVS:2010:BN4909): Met schade beperkende omstandigheid (beperking bouwhoogte in partiële herziening) dient bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding rekening te worden gehouden omdat [appellant] anders een vergoeding zou ontvangen voor schade welke hij niet lijdt.

Lijkt enigszins op het indemniteitsbeginsel: een principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.