Aanwijzing habitatrichtlijn: geen shadevergoedingsplicht op voorhand

Zoals de Afdeling voorts eerder heeft overwogen in de hiervoor vermelde uitspraak van 18 juni 2014 is er geen reden om aan te nemen dat de aanwijzing van een Habitatrichtlijngebied een individuele en buitensporige last voor de eigenaar of gebruiker met zich brengt, die de staatssecretaris op voorhand zou verplichten tot het toekennen van schadevergoeding of nadeelcompensatie teneinde een onevenredig zware last voor de eigenaar of gebruiker te voorkomen. Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling evenmin grond voor het oordeel dat het égalitébeginsel is geschonden

ABRS 22-04/15 inzake Staatssecretaris Economische zaken, Stelkampsveld (ECLI:NL:RVS:2015:1235).