49 WRO: dubbelbestemming retentiegebied

De in de polders Noord en Zuid Meene gelegen gronden hebben de bestemming ‘retentievoorziening (dubbelbestemming)’ gekregen. Gronden met deze dubbelbestemming zijn bestemd voor de berging van extreem hoog oppervlaktewater met de daarbij behorende kades, andere bouwwerken, andere werken, kunstwerken en voorzieningen, met dien verstande dat de gronden, indien en voor zover als zodanig op de kaart aangegeven, tevens zijn bestemd voor de onderliggende bestemming overeenkomstig het bestemmingsplan. Dit is
gekoppeld is aan een overstromingskans van eens per 100 jaar.

Rechtbank Zwolle: een planschadevergoeding van € 600,00 per hectare cultuurgrond in eigendom in het plangebied is terecht toegekend.

ABRS:

  1. geen onderscheid huiskavel en veldkavel: Uit de deskundigenrapporten valt af te leiden dat de taxatie van de waardedaling in overleg met een taxateur heeft plaatsgevonden. In dit verband is van belang dat inzichten van een taxateur in een geval als dit zijn gebaseerd op kennis en ervaring en dat een nadere toelichting op die inzichten niet in alle gevallen kan worden verlangd.
  2. het waterschap en de raad stellen: dat schade als gevolg van inundatie bij hoogwater volledig wordt vergoed en dat een redelijk denkende en handelende koper subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij de dubbelbestemming van de percelen, buiten beschouwing zal laten, zodat die elementen niet tot het toekennen van schadevergoeding op de voet van artikel 49 van de WRO kunnen leiden. ABRS:  Voor het toekennen van schadevergoeding op de voet van artikel 49 van de WRO zijn slechts van belang de ruimtelijke gevolgen van het nieuwe regime en de objectief redelijkerwijs daarvan te verwachten overlast, dat wil zeggen de overlast die inherent is aan het gebruik, zoals bij inundatie in geval van hoogwater. Voor zover schade als gevolg van inundatie volledig wordt vergoed, laat dat onverlet dat bij inundatie hinder voor de agrarische bedrijfsvoering ontstaat en dat een redelijk denkende en handelende koper gronden met een dubbelbestemming daarom lager zal waarderen dan gronden zonder die bestemming. Dit verschil in waardering is niet slechts, zoals de schadecommissie heeft gesteld, tot subjectieve elementen te herleiden.
  3. de SAOZ heeft, anders dan de raad en het dagelijks bestuur stellen, de schade als gevolg van inundatie bij hoogwater niet bij het taxeren van de waardedaling van de percelen betrokken. Deze schade is volgens de SAOZ reeds anderszins verzekerd op basis van de Procedureverordening vergoeding van schade ten gevolge van inundatie van de gebieden Noord en Zuid Meene.

ABRS 27-02/13 inzake Hardenberg (LJN: BZ2515).

Noot: duidelijkheid in een langlopende procedure.

  • prima: ondanks procedureverordening dat schade, als die optreedt, vergoed wordt toch waardevermindering landbouwgronden vanwege feit dat een koper de hinder zal wegen.
  • feit dat als die (inkomens)schade optreedt er alsdan een schadevergoeding betaald wordt, hoeft –anders dan de Afdeling overweegt—nog niet te betekenen dat uit dien hoofde daarom geen vermogensschade (waardevermindering) optreedt.

in onteigeningstaxaties en fiscale taxaties blijkt van verschil in waardering tussen huiskavels en veldkavels. Hier gaat De Afdeling wel erg gemakkelijk aan voorbij.