Nadeelcompensatie: causaal verband

De Randsteden (verzoeker schadevergoeding) betoogt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het oorzakelijk verband tussen de beweerdelijk schadeveroorzakende besluiten en de gestelde schade niet is komen vast te staan. Zij voert aan dat het oorzakelijk verband is vermeld op pagina 13 van het op verzoek van het college door Crawford opgestelde rapport van 21 april 2009.

ABRS: Dit betoog faalt. Op pagina 13 van het rapport van Crawford is alleen vermeld dat bepaalde werkzaamheden op of rondom het voormalige staatsdrukkerijterrein in de tijd samenvielen met door De Randsteden geleden omzetverliezen. Dat is echter onvoldoende om een oorzakelijk verband tussen de gestelde schade en de beweerdelijk schadeveroorzakende besluiten aan te nemen. Over dat verband zijn in het rapport van Crawford ook geen conclusies getrokken. De Randsteden heeft voorts zelf geen stukken overgelegd, waarmee zij dat verband aannemelijk heeft gemaakt.

ABRS 27-02/13 inzake Den Haag (LJN: BZ2523).

Noot: bewijslast (en dus bewijsrisico) aan de zijde van de gelaedeerde.