Zeer geringe verwachtingswaarde buiten beschouwing gelaten

Het enkele feit dat de grond is gelegen aan de Vijfhuizerweg en nabij de oprukkende bebouwing van Vijfhuizen zonder dat is gebleken van plannen voor een rendabeler bestemmingswijziging rechtvaardigt niet de conclusie dat in dit geval sprake is van verwachtingswaarde.

De rechtbank volgt de deskundigen in hun oordeel dat een zeer geringe natuurlijke verwachtingswaarde voortvloeit uit het feit dat de grond gelegen is aan de rand van het dorp, dichtbij bebouwing en tegenover een evenemententerrein en het feit dat eigenaren van aanliggende percelen interesse zouden kunnen hebben in de grond, bijvoorbeeld als paardenweide. Deze waarde is echter zodanig gering dat de rechtbank die omstandigheid, gelijk de deskundigen, bij de uiteindelijke waardering van de grond buiten beschouwing zal laten.

Vonnis  19-03/14, gepubliceerd 12-11/14  inzake BBL (RBNHO:2014:2545).

Noot: nu de werkelijke waarde onverkort vergoed dient te worden, valt niet in te zien waarom een geringe verwachtingswaarde buiten de taxatie blijft. Tenzij die verachtingswaarde dermate gering is dat die niet (op geld) waardeerbaar is, maar dan is het per saldo geen verwachtingswaarde.