Voorzienbaarheid, ook al was niet bekend wat precies ging gebeuren

[appellant] betoogt dat op het moment dat hij het perceel kocht niet zeker was wat er met de gronden waarop de plandelen VI, VII en VIII zien zou gaan gebeuren en dat hij daarom met negatieve ontwikkelingen ook geen rekening kon houden.

ABRS: volgens vaste rechtspraak van de Afdeling (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 27 november 2013 in zaak nr. 201209763/1/A2) geldt dat de voorzienbaarheid van een planologische wijziging beoordeeld dient te worden aan de hand van het antwoord op de vraag of ten tijde van de aankoop van de onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor voorzienbaarheid is niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft of dat vaststaat dat die planologische ontwikkeling zal worden gerealiseerd.

Dat op het moment dat [appellant] het perceel kocht niet zeker was dat die realisatie plaats zou gaan vinden, zoals [appellant] stelt, wat hiervan ook zij, is, zoals uit het hiervoor overwogene valt af te leiden, niet van belang om in dit geval voorzienbaarheid aan te nemen.

ABRS 23-03/16 inzake Bergen op Zoom (ECLI:NL:RVS:2016:757).