Voorzienbaarheid maximaliseren

De rechtbank heeft terecht overwogen dat gezien de structuurvisie [appellant] rekening had moeten houden met de bouw van een woonwijk met de omvang zoals opgenomen in het nieuwe planologische regime. De door [appellant] aangehaalde gedeelten uit de structuurvisie over het half gesloten agrarisch landschap en de totstandkoming van een zachte dorpsrand bieden geen grond voor het oordeel dat hij ter plaatse geen woningbouw had hoeven te verwachten.

ABRS 21-01/14 inzake Asten (ECLI:NL:RVS:2015:123).

Noot: in gelijke zin ABRS 30-04/14 inzake Bolsward (ECLI:NL:RVS:2014:1545).  Onder omstandigheden kan er sprake zijn van een beperkte risico aanvaarding: ABRS 22-10/14 inzake Maastricht (ECLI:NL:RVS:2014:3796).