Voorzienbaarheid: (enkel) beleggen informatiebijeenkomst

Zoals de Afdeling in eerdergenoemde uitspraak (uitspraak van 17 oktober 2012 inzake Bergeijk, LJN: BY0372) heeft geoordeeld is niet gebleken van het openbaar maken of openbaar worden van deze Structuurvisie. Gelet hierop heeft het college ten onrechte aan het besluit van 16 november 2010 ten grondslag gelegd dat de planologische verandering op grond van de Structuurvisie kon worden voorzien.

Het standpunt van het college dat de Structuurvisie in een openbare raadsvergadering is behandeld waardoor voorzienbaarheid kan worden aangenomen kan niet worden gevolgd, nu door een openbare behandeling nog niet is gewaarborgd dat een ieder kennis kan nemen van de inhoud van de Structuurvisie.

Het standpunt van het college dat de voorzienbaarheid eveneens kon worden aangenomen op basis van de in de gemeente gehouden informatiebijeenkomsten kan evenmin worden gevolgd, reeds omdat informatieverschaffing tijdens deze bijeenkomsten niet als de openbaarmaking van een concreet beleidsvoornemen kan worden aangemerkt.

ABRS 19-12/12 inzake Bergeijk (LJN: BY6653).

Noot: zie ook ABRS 07-11/12 inzake Comstrijen (LJN: BY2461).