Voormalige uitbreidingsplannen: nu aanmerken als bestemmingsplannen

Op 14 oktober 1976, toen [appellant sub 1] de onroerende zaak in eigendom verkreeg, gold ter plaatse het uitbreidingsplan “Treslong” met daarbij behorende bebouwingsvoorschriften. Ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting worden plannen van uitbreiding met daarbij behorende bebouwingsvoorschriften geacht bestemmingsplannen in de zin van de WRO te zijn. Dit uitbreidingsplan zal in het navolgende worden aangeduid als het bestemmingsplan “Treslong”.

ABRS 03-12/14 inzake Hillegom (RVS:2014:4351).