Vergoeding BTW: bijkomend aanbod

In geschil is in hoeverre rekening moet worden gehouden met eventueel verschuldigde btw over de schadeloosstelling. Deskundigen hebben in hun aanvullend advies van 4 maart 2022 te kennen gegeven dat zij het advies van Countus overnemen. Dit zou concreet betekenen dat [eiseres 2] B.V. aan ProRail € 181.836 btw factureert.

Ter zitting heeft ProRail het bijkomend aanbod gedaan dat, indien daadwerkelijk btw over de aan [eisers] in deze zaken toegekende schadeloosstelling wordt geheven, deze door ProRail aan hen zal worden vergoed. Deskundigen hebben hierop hun advies herzien en geadviseerd om – in plaats van hun eerdere advies om het rapport van Countus te volgen – ProRail te bevelen dit bijkomend aanbod gestand te doen. [eisers] hebben bezwaar gemaakt tegen deze herziening en vinden dat het rapport van Countus moet worden gevolgd.

De rechtbank neemt het herziene advies van deskundigen over. Op dit moment staat niet vast dat [eisers] daadwerkelijk btw verschuldigd zijn over de aan hen toekomende schadeloosstelling. Het advies van Countus biedt op dit punt onvoldoende uitsluitsel. Het is aan de belastingrechter – en dus niet aan de civiele (handels)rechter – om die vraag in voorkomend geval te beantwoorden. De rechtbank is met deskundigen van oordeel dat het bijkomend aanbod van ProRail in de gegeven omstandigheden redelijk, het meest passend en toereikend is.

Met inachtneming van het voorgaande zal ProRail worden veroordeeld tot gestanddoening van de bijkomende aanbiedingen ter zake de (eventuele) belastingschade en de btw over de schadeloosstelling.

Klacht: Ten onrechte niet BTW over schadeloosstelling toegewezen.

Conclusie A-G 09-02/24 (ECLI:NL:PHR:2024:129):

Deze klacht kan wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Met (de gestanddoening van) het bijkomende aanbod van ProRail heeft [eisers] reeds aanspraak op vergoeding van de BTW belastingschade die hij volgens de klacht lijdt.

HR 22-03/24 inzake ProRail (ECLI:NL:HR:2024:462) – volgt conclusie A-G.

Noot: de praktijk van bijkomend aanbod dat als er BTW wordt afgerekend deze BTW alsnog wordt vergoed, houdt dus stand.