Vergoeding aan afgaande erfpachter (5:99 BW)

Opzegging door de gemeente Amsterdam aan het abattoir van het recht van opstal. In deze procedure gaat het om de omvang van de vergoeding die de gemeente vanwege de opzegging aan het abattoir verschuldigd is. De gemeente is niet gehouden meer aan het abattoir te vergoeden dan de uit artikel 5:99 lid 1 jo. 5:105 lid 3 BW voortvloeiende vergoeding.

Rechtbank Amsterdam 15-07/15 inzake gemeente Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2015:4316).

Op grond van artikel 5:99 lid 1 jo 5:105 lid 3 BW heeft de opstaller na het einde van het recht van opstal recht op volledige vergoeding van de waarde van nog aanwezige gebouwen, werken en beplantingen, die door hemzelf of een rechtsvoorganger zijn aangebracht of van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen. Onder omstandigheden kan ook aanspraak bestaan op vergoeding van (andere) schade (zie HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3071).