Gelijke planologische beoordeling, maar verschillende schadetaxaties

Anders dan het college betoogt, volgt uit de rechtspraak van de Afdeling niet dat indien twee deskundigenadviezen niet verschillen ten aanzien van de planvergelijking, maar alleen verschillen ten aanzien van de hoogte van de planschade, de bestuursrechter reeds daarom van het door het bestuursorgaan ingewonnen deskundigenadvies moet uitgaan. Tegen de vermelde taxatie van de waarde van een onroerende zaak en de omvang van het planologisch nadeel in een door het bestuursorgaan ingewonnen deskundigenadvies kunnen zelfstandige beroepsgronden worden ingediend en ter onderbouwing daarvan kan een ander deskundigenadvies worden overgelegd. Vergelijk de uitspraken van de Afdeling van 22 maart 2006 in zaak nr. 200506005/1, 13 juli 2011 in zaak nr. 201006367/1/H2 en 1 oktober 2014 in zaak nr. 201307580/1/A1. Voorts kan een substantieel verschil tussen de taxaties van de waarde van onroerend goed in verschillende deskundigenadviezen aanleiding vormen voor het oordeel dat het bestuursorgaan het door hem ingewonnen advies niet zonder nadere motivering aan zijn besluit ten grondslag mocht leggen. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 20 december 2006 in zaak nr. 200602325/1.

ABRS 22-07/15 inzake Roosendaal (ECLI:NL:RVS:2015:2287).

Noot: de doorslaggevende taxatie was in dit geval die van de StAB en niet van de partij-taxateur. De gemeentelijke taxateur achtte een waardevermindering van 10% te hoog, maar die taxatie blijft wel in stand.

Schadeaspecten: het aantal toegestane woningen op het bouwterrein is toegenomen van één naar zesenveertig. De woningen zijn toegankelijk via een galerij. De ingang van ongeveer twintig woningen aan de oostelijke galerij is direct gericht op het perceel van [appellant sub 1]. Ook hebben de appartementen een raam aan de oostgevel, waaruit zicht bestaat op zijn perceel. De conclusie is dat ten gevolge van de vrijstelling de privacy van [appellant sub 1] in ernstige mate is aangetast. Verder neemt de bouwmassa ten gevolge van de planologische verandering toe. Het aantal parkeerplaatsen op het terrein neemt ten gevolge van de vrijstelling af. Van het parkeerterrein valt enige extra geluidsoverlast te verwachten. De vrijstelling heeft geen gevolgen voor de toetreding van zonlicht op en het uitzicht vanaf het perceel van [appellant sub 1].