Verandering na de tervisielegging (39 Ow) in relatie tot afbouwen van een woning

Per datum tervisielegging onteigeningsplan heeft belanghebbende een woning in aanbouw en die bouw is per peildatum (art. 40a Ow) in een veel verdere staat van afbouw. Gemeente betoogt dat er sprake is van een verandering na de tervisielegging, die weggedacht moet worden.

HR 27-09/13 inzake Lansingerland (HR:2013:CA1731): in aanmerking nemende dat reeds voor de tervisielegging een bouwvergunning was verkregen en met de bouw een aanvang gemaakt was, valt –zonder nadere motivering—niet te begrijpen dat verdere afbouw niet een normale verandering is. En ingeval van een normale verandering hoeft die afbouw dus niet weggedacht te worden en kan voor de taxatie uitgegaan worden van de (verder) afgebouwde woning.

Noot: parallel is te trekken met een na de tervisielegging afgebrande woning, waarbij de brandschade is hersteld. Dat is een wijziging na de tervisielegging, maar wel een normale verandering en dus wordt er bij de taxatie gerekend met de herstelde staat van de woning. NR 19-12/84, NJ 1985/801 (Guissouma/Amsterdam).

Noot 2: Zie ook conclusie Advocaat-Generaal (PHR:2013:CA1731).