Uitleg akte vestiging erfpacht (Haviltex-maatstaf)

Uitleg van bij notariële akte gevestigd erfpachtsrecht. Het Hof overweegt dat de akte in beginsel de basis biedt voor uitleg van de erfpachtverhoudingen, maar dat indien blijkt dat de bedoelingen van partijen afwijken van hetgeen is vastgelegd in de akte, deze partijbedoelingen doorslaggevend zijn (Haviltex-maatstaf).

Hof ‘s-Hertogenbosch 16-07/13 inzake Gemeente Goirle/TV Riel (GHSHE:2013:3177)

Bij de beantwoording van de vraag naar de inhoud van het gevestigde erfpachtrecht, in het bijzonder met betrekking tot de financiering van (uitbreiding en) renovatie van de verpachte tennisbanen als verwoord in art. 4, komt het aan op de in de notariële akte van vestiging van dit erfpachtrecht tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in die akte opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van het erfpachtrecht. De stellingen van partijen, in het bijzonder die van TV Riel geven daarnaast aanleiding te onderzoeken of de inhoud van het gevestigde erfpachtrecht afwijkt van hetgeen partijen met betrekking tot de financiering van (uitbreiding en) renovatie van de verpachte tennisbanen waren overeengekomen in de aan de vestigingsakte ten grondslag liggende obligatoire overeenkomst. Indien sprake is van een verschil tussen de partijbedoelingen en de (formulering daarvan in de) akte, gelden (slechts) tussen partijen hun bedoelingen.

Voor de beantwoording van de vraag wat de inhoud is van die obligatoire afspraken, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze afspraken (in dit geval aan art. 4) mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, zulks in het licht van alle omstandigheden van het geval (de Haviltex-maatstaf).