Tussenkomst onteigening (art. 3 OW)

Verzoek tot tussenkomst onteigeningsprocedure; artikel 3 lid 3 Ow

Overweging rechtbank Den Haag: Ook BP wordt niet toegelaten als interveniënt in deze procedure. Naar het oordeel van de rechtbank kan degene die huurt van een onbevoegd verhuurder niet worden aangemerkt als ‘huurder’ in de zin van art. 3 lid 2 Ow. Omdat de provincie in dit geval de bevoegdheid van [A] c.s. om het perceelsgedeelte aan BP te verhuren betwist (onderstreping Hoogstate), staat het bepaalde in art. 3 lid 3 Ow dus ook aan de tussenkomst van BP in de weg. (onder 3.6)

Conclusie A-G: De zaak betreft de eerste fase van het onteigeningsgeding (de onteigening als zodanig). Derde-belanghebbenden, waaronder huurders, kunnen in die fase de rechter verzoeken om tussen te komen (art. 3 lid 2 Ow). BP heeft dit inderdaad verzocht (hiervoor 2.3)

De zaak betreft de eerste fase van het onteigeningsgeding (de onteigening als zodanig). Derde-belanghebbenden, waaronder huurders, kunnen in die fase de rechter verzoeken om tussen te komen (art. 3 lid 2 Ow). BP heeft dit inderdaad verzocht (hiervoor 2.3).

Het is deze bijzondere regeling van de positie van derde-belanghebbenden wier hoedanigheid is betwist, die door de rechtbank is toegepast. Hoewel de rechtbank in het incident het verzoek van BP om tussenkomst heeft afgewezen, heeft zij wat betreft de tweede fase van de onteigening een plaats ingeruimd voor inbreng door BP (vergelijk de samenvatting van het vonnis, hiervoor 2.4 onder g-j).

De rechtbank heeft niet geoordeeld of in dit geval wel of geen sprake is van onbevoegde verhuur. Zij heeft enkel overwogen dat de provincie de bevoegdheid van [A] c.s. om het perceelsgedeelte aan BP te verhuren, heeft betwist.

Conclusie A-G (ECLI:NL:PHR:2023:1014)

HR 24-11/24 inzake Prov. Zuid-Holland (ECLI:NL:HR:2023:1629)

Noot: de hoedanigheid van verzoeker tot tussenkomst wordt door de provincie betwist; dan is het op grond van art. 3 lid 3 Ow einde oefening voor de onteigening als zodanig. Terzake van de taxatie schadeloosstelling is er wel een positie voor deze verzoeker.