Tracéwet, regeling nadeelcompensatie

De minister heeft ter zitting aan de hand van de kaart laten zien dat alle rijlijnen van Rijkswaterstaat in aanmerking zijn genomen bij de toepassing van het rekenmodel en dat daarnaast rekening is gehouden met de cumulatieve geluidbelasting. Dat betekent dat ook rekening is gehouden met de geluidbelasting vanuit andere geluidbronnen, zoals het verkeer dat over de Damstraat rijdt. Door te wijzen op de eventuele weerkaatsing van het geluid door geluidschermen geplaatst langs de N9, hebben [appellant A] en [appellant B] niet aannemelijk gemaakt dat de in het advies toegepaste berekeningsmethode onjuist is.

ABRS 04-11/15 inzake Ministerie van I&M (ECLI:NL:RVS:2015:3350).

Noot: dat het rekenmodel correct toegepast is, wil nog niet per definitie zeggen dat een redelijk handelend koper de (feitelijke) geluidhinder niet zwaarder kan wegen. Echter een contra expertise is voor een aanvrager veelal te kostbaar.