Tracébesluit en uitvoerbaarheid

Tracébesluit “wijzigingstracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid (2021)” 

Niet dient te blijken van een uitdrukkelijk verleende toestemming van de eigenaar van bij de calamiteitentoegangsweg betrokken gronden om aan te nemen dat er geen evidente privaatrechtelijk belemmering is die in de weg staat aan de uitvoering van het tracébesluit. Niet is aannemelijk gemaakt dat de eigenaar van de betreffende gronden zich tegen de aanleg van de calamiteitentoegangsweg zal verzetten. Indien dat wel het geval mocht blijken te zijn, dan kan terzake toepassing worden gegeven aan het gedoogplicht- of onteigeningsinstrumentarium.

ABRS 01-11/23 inzake staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ECLI:NL:RVS:2023:4058)

Noot: dat een grondeigenaar zijn gronden niet beschikbaar wil stellen voor uitvoering TB komt veelvuldig voor, maar evident is dat gedoogplicht en/of onteigening  dit “probleem oplossen”.