Voorzienbaarheid, ondanks ontbreken concreet beleidsvoornemen

Niet in geschil is dat ten tijde van de aankoop door [appellant] van de woning geen concreet beleidsvoornemen van overheidswege tot wijziging van de planologische situatie in het plangebied was bekendgemaakt. Dat laat onverlet dat [appellant], naar evenmin in geschil is, destijds op de hoogte was van de plannen van de maatschap om bebouwing ten behoeve van een woonwijk in het plangebied te realiseren en hij de consequenties van het realiseren van die plannen in de koopovereenkomst heeft aanvaard. ABRS 18-09/13 inzake Westervoort (RVS:2013:1159)

Noot: in de koopovereenkomst staat dat koper (gelaedeerde) bekend was met komende nieuwe woonwijk.