Terinzagelegging sloopkosten bij ontwerpexploitatieplan

Naar het oordeel van de Afdeling betreft de onderbouwing van de sloopkosten een op het ontwerp van het exploitatieplan betrekking hebbend stuk, dat ingevolge artikel 3:11 van de Awb ter inzage had moeten worden gelegd bij het ontwerpbesluit. De onderbouwing is echter pas ter inzage gelegd bij het vastgestelde exploitatieplan.

De Afdeling ziet evenwel aanleiding om dit gebrek te passeren met toepassing van artikel 6:22 van de Awb, nu de onderbouwing van de sloopkosten alsnog als bijlage bij het vastgestelde exploitatieplan ter inzage is gelegd. [appellant sub 1] is door dit gebrek niet benadeeld. Zij heeft deze onderbouwing immers kunnen inzien en heeft hierop kunnen reageren.

ABRS 29-04/15 inzake Veghel (ECLI:NL:RVS:2015:1333).