Taxatierapport planschade

Dat in het bij het StAB-verslag gevoegde taxatierapport geen vergelijkingspercelen zijn opgenomen, vormt in dit geval, anders dan het college betoogt, geen reden om aan de juistheid van de in het StAB-verslag vermelde omvang van het planologisch nadeel te twijfelen. Daartoe is van belang dat volgens het taxatierapport bij de taxatie van de waarde van het perceel niet alleen de vergelijkingsmethode is gebruikt, dat het planologisch nadeel per saldo is bepaald door verrekening van enerzijds een planologisch nadeel door het vervallen van bouwmogelijkheden op het perceel van [wederpartij] en anderzijds een licht planologisch voordeel door een bestemmingsverandering voor de nabijgelegen Lijnbaan en dat de woning van [wederpartij] onder architectuur op een vrij groot perceel is gebouwd, wat het aantal mogelijke vergelijkingspercelen beperkt. Gezien al deze omstandigheden valt te billijken dat de StAB in dit geval geheel is afgegaan op de goede trouw, kennis en ervaring van de taxateur.

ABRS 13-05/15 inzake Oudewater (ECLI:NL:RVS:2015:1525).

Noot: een voor de taxateur van de contra-rapportage weinig bevredigende aanpak.

Noot 2: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 15 maart 2006 in zaak nr. 200505208/1) is een begroting van de waardevermindering respectievelijk waardevermeerdering niet nodig, indien de conclusie dat per saldo geen planologisch nadeel wordt geleden ook zonder die begroting voldoende inzichtelijk en overtuigend is. In casu geen afzonderlijke waardering van nadeel en voordeel, maar enkel het nadeel per saldo.