Waardevermindering: geen noodzaak uitsplitsen per schadeoorzaak

[appellante] betoogt dat niet duidelijk is, of en zo ja in hoeverre de schade als gevolg van een toename van de verkeersbewegingen onder het normale maatschappelijke risico van [belanghebbende] is gebracht.

ABRS: Dat in het advies van 26 november 2013 geen differentiatie naar de onderscheiden schadefactoren, zoals de toename van de verkeersbewegingen, heeft plaatsgevonden, betekent niet dat het college, door het te volgen, het besluit van 10 december 2013 niet toereikend heeft gemotiveerd. Voor zover de desbetreffende planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag en daarom een verhoogd maatschappelijk risico is aangenomen (in casu 3%), geldt dit voor alle ruimtelijke gevolgen van die ontwikkeling, zodat differentiatie naar de onderscheiden schadefactoren achterwege mocht blijven.

ABRS 04-04/14 inzake Zederik (RVS:2014:1151).

Noot: differentiëren per schadefactor zou neigen naar schijnzekerheid. Een redelijk handelend koper weegt het planologische nadeel “als totaal”.