Taxatie tegemoetkoming in planschade

Bij het advies is geen taxatierapport van de door de commissie geraadpleegde taxateur gevoegd. Voorts valt uit het advies niet af te leiden hoe die taxateur de huurwaarde van de bedrijfshal onder het oude planologische regime heeft bepaald. Niet duidelijk is waarom de onder 7.2. vermelde feiten en omstandigheden met zich brengen dat die huurwaarde op de peildatum op € 100,00 kan worden vastgesteld. In dit verband is het grote verschil met de waardering van de door [appellant] geraadpleegde taxateur niet zonder betekenis. Ook is niet duidelijk of en zo ja in hoeverre met de in potentie in de bedrijfshal te behalen omzet rekening is gehouden.

ABRS 18-12/13 inzake Leudal (RVS:2013:2451).

Noot: qua taxatie kan de aanpak zijn om die in het advies zelve op te nemen (een gebruikelijke aanpak als de taxateur deel uitmaakt van de schadecommissie), of om een taxatierapport als bijlage bij het schade-advies te voegen. Als geen van deze mogelijkheden gevolgd worden, dan is logisch dat er sprake is van een motiveringsgebrek.