Taxatie-aanpak

ABRS 06-08/14 inzake Roermond (RVS:2014:2939):

Het advies van 31 januari 2014, met de daarbij gevoegde taxatie en als aangevuld in het advies van 29 april 2014, biedt inzicht in de feiten en omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat de redelijke jaarhuurprijs van de bedrijfshal per m² onder het oude planologische regime op de peildatum € 100,00 is. Voor zover de commissie, ten behoeve van de taxatie, een andere taxatiemethode had kunnen toepassen, betekent dat niet dat de door haar gevolgde methode in zijn algemeenheid onjuist is of in het geval van [appellant] tot een onjuist resultaat heeft geleid. De taxatie kan door de rechter, die zelf niet over de daarvoor vereiste deskundigheid beschikt, slechts terughoudend worden getoetst. In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de waardering van onroerende zaken niet slechts door het toepassen van een taxatiemethode plaatsvindt, maar daarbij ook de kennis, ervaring en intuïtie van de desbetreffende deskundige een rol spelen.