Situering varkensbedrijf nabij nieuw bestemmingsplan woningbouw

Nieuwe woonwijk kan beperkingen stellen aan toekomstige uitbreidingsmogelijkheden bedrijf.

Maar:

onder het oude planologische regime was nabij het varkensbedrijf van aanvrager het oprichten van een bedrijfswoning bij recht was toegestaan, vrijstelling voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning was daarbij mogelijk, het gebruik van een bedrijfswoning na bedrijfsbeëindiging als burgerwoning was bij recht was. Bij de voor aanvrager meest ongunstige invulling van de planologische mogelijkheden van dat perceel, zou verplaatsing van de emissiepunten, gezien de situering van een burgerwoning op dat perceel, niet tot een grotere onderlinge afstand hebben kunnen leiden dan 181 m, zijnde de op grond van de toepasselijke milieuregelgeving bij een geuremissie van 1.956 mve minimaal aan te houden afstand. Dit leidt tot de conclusie dat een maximale invulling van de planologische mogelijkheden van het perceel aan de [locatie B], voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe bestemmingsplannen, uitbreiding van de agrarische bedrijfsactiviteiten van de maatschap reeds in de oude situatie had kunnen belemmeren, zodat de nieuwe bestemmingsplannen geen verdergaande belemmering van de bestaande uitbreidingsmogelijkheden vormen.

ABRS 13-04/16 inzake Aalten (ECLI:NL:RVS:2016:966).

Noot: zie voor eerder uitspraak ABRS in deze zelfde kwestie ABRS 26-08/15 inzake Aalten (ECLI:NL:RVS:2015:2692).

Noot 2: zie ook ABRS 06-08/14 inzake Son en Breugel (ECLI:NL:RVS:2014:2935):