Serieuze poging minnelijke verwerving? (art. 17 OW)

De door de onteigende in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Noot: art. 81 Rechterlijke organisatie: Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.

Noot 2: zie conclusie waarnemend A-G Van Oven 25-09/15 (ECLI:NL:PHR:2015:2015).

Over de reikwijdte van de onderhandelingsplicht van art. 17 Ow heeft Uw Raad in zijn arrest van 8 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD2955, NJ 1999/24 met noot PCEvW het volgende overwogen:

“3.5. Artikel 17 van de Onteigeningswet schrijft de onteigenende partij gebiedend voor te trachten hetgeen onteigend moet worden bij minnelijke overeenkomst te verkrijgen. Daarbij dient die partij niet te werk te gaan alsof dit voorschrift een te verwaarlozen formaliteit is, in welk geval immers te kort zou worden gedaan aan de strekking van het artikel dat is gericht op het zo mogelijk vermijden van een rechtsgeding.

De rechtbank is .. op grond van de taxatie (zoals de rechtbank vaststelde een taxatie van een onafhankelijk taxateur, die in een onderbouwd taxatierapport heeft geresulteerd) tot het oordeel gekomen dat het aanbod van de Provincie niet zodanig laag was dat het niet meer serieus te nemen is. Naar mijn mening was de rechtbank niet, op straffe van nietigheid van haar vonnis, gehouden uiteen te zetten waarom de in opdracht van [eiseres] uitgevoerde taxatie haar niet tot een ander oordeel had gebracht. De rechtbank heeft kennelijk, en volkomen terecht, geoordeeld dat zij in dit stadium van het geding geen uitspraak behoefde te doen over de kwestie welke taxatie de werkelijke waarde van de te onteigenen grond dichter benaderde.