Schadevergoeding 6:98 BW, causaal verband

Eiseres maakt, onder verwijzing naar jurisprudentie in onteigeningszaken, aanspraak op vergoeding van schade.

Gemeente Zwijndrecht stelt dat de schade niet volledig aan haar tekortkoming kan worden toegerekend, omdat zij geen schuld heeft aan het schadeveroorzakende feit, althans de mate van schuld gering is en de schade primair derving van winst betreft welke naar zijn aard het minst snel dient te worden toegerekend aan de schadeveroorzakende partij. Relevante factoren voor de beantwoording van de vraag of de schade kan worden toegerekend aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust zijn de aard van de aansprakelijkheid, de aard van de schade, de voorzienbaarheid van de schade en de aard van de gedraging. Beroep gemeente wordt verworpen.

Rechtbank Rotterdam 31-12/14 inzake gemeente Zwijndrecht (ECLI:NL:RBROT:2014:10552).