Samenloop onteigeningsschadeloosstelling en verkeersbesluit

Op verzoek van partijen hadden deskundigen in hun advies mede behandeld de gevolgen van een verkeersbesluit, niet zijnde een onderdeel van de onteigeningsvergoeding. Tijdens pleidooi gaf rechtbank aan zich in het vonnis te (moeten) beperken tot de onteigeningsgevolgen. Partijen hebben toen de gevolgen verkeersbesluit beslecht en daarvan is proces verbaal opgemaakt.

Onteigeningsvonnis:

  • Gemeente onteigende een strook grond voor aanleg weg en voor het overblijvende dat door die weg van het bedrijfsterrein werd gescheiden is een hogere prijs betaald door belendend bedrijf dan de werkelijke waarde in de onteigening. Met deskundigen acht de rechtbank die hogere door de buurman betaalde prijs niet maatgevend voor de werkelijke waarde van het onteigende, omdat het één enkele transactie betrof met een voor de buurman extra waarde ter afronding van zijn bedrijfsterrein.
  • BTW belastingschadeclausule als bijkomend aanbod, tijdens pleidooi aanvaard door onteigende.
  • Aanpassingen vergunningen na onteigening (RDW), adreswijzigingen e.d.: ziet rechtbank geen aanleiding toe. Ook al niet omdat de onteigende na de peildatum geen activiteiten ondernomen heeft om tot aanpassing of wijziging van de bestaande vergunning te komen

Vonnis rechtbank Oost-Brabant 28-02/24 inzake Meijerijstad; – nog – niet gepubliceerd

Noot: het is René van Hoogmoed, als één de rechtbankdeskundigen, bekend dat er tijdens de pleidooien geschorst is, zodat partijen overeenstemming konden bereiken over financiële gevolgen verkeersbesluit, hetgeen vervolgens in Proces Verbaal is vastgelegd.

De onteigening had een gewijzigde perceelsgrens tot gevolg, maar niet aannemelijk was dat dit noodzaakte tot wijziging RDW vergunning / omgevingsvergunning.