Bijkomende schade onteigeningsgevolg?

Gedeeltelijke liquidatie. De beperking van de bereikbaarheid na onteigening is naar oordeel rechtbank geen onteigeningsgevolg, maar gevolg van werk buiten het onteigende. A-G: Aldus stelt de zaak ons voor een lastige vraag: in hoeverre worden bij de begroting van bijkomende schade nadelen als gevolg van de aanwezigheid of het gebruik van het werk weggedacht?

De stellers van het middel voeren aan dat ProRail de gehele railinzetplaats zal gebruiken en de aanwezigheid of het gebruik van die railinzetplaats niet splitsbaar is. Op zichzelf is juist dat de railinzetplaats als een geheel aanwezig is en zal worden gebruikt. Ook dijklichamen zijn echter als een geheel aanwezig en hebben alleen zo hun functie en gebruik. Toch luidt het arrest Waterkering Zederik zoals het luidt. Daarom overtuigt het argument niet. Los hiervan geldt ook voor deze klacht wat hiervoor 4.6 e.v. gezegd: zij sluit niet goed aan bij de overweging waartegen zij richt.

Conclusie A-G 09-02/24 inzake ProRail (ECLI:NL:PHR:2024:129)

Noot: De zaak c.q. conclusie behandelt nog een veelheid aan andere aspecten, waaronder de begroting van de liquidatieschade van de handelsvoorraad van de onteigende en de btw die de onteigenden verschuldigd zijn over de aan hen toekomende schadeloosstelling.

 Noot 2: een bespreking van de rechtspraak met betrekking tot waardevermindering overblijvende en het werk op en buiten het onteigende vanaf r.o. 3.12.