Relevantie planschade in planologische procedure

Het is niet aannemelijk dat een eventuele waardevermindering van het pand van [appellant] zo groot zal zijn dat de raad bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen dan hij heeft gedaan. [appellant] kan voor de mogelijk negatieve gevolgen die hij ondervindt van het bestreden plan een verzoek om planschade indienen. Voor een eventuele tegemoetkoming in planschade bestaat een afzonderlijke procedure met eigen rechtsbeschermingsmogelijkheden (vergelijk bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling van 11 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3767, onder 11.1).

Het betoog slaagt niet.

ABRS 14-02/24 inzake Zwartewaterland (ECLI:NL:RVS:2024:630)

Noot: het betreft hier een standaard overweging, mede in relatie tot economische/financiële haalbaarheid van bestemmingsplan.