Provinciaal reconstructieplan LOG

Verzoek om tegemoetkoming in planschade als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2006”. De rechtbank oordeelt dat het bestemmingsplan niet als schadeveroorzakend feit kan worden aangemerkt voor wat betreft de aanduiding “landbouwontwikkelingsgebied” (LOG) van het gebied waarin eiser woont. Deze aanduiding heeft plaatsgevonden in het provinciale reconstructieplan en werkt rechtstreeks door in het gemeentelijk planologisch beleid. Het bestemmingsplan bevat zelf geen planvoorschriften als gevolg waarvan de ontwikkelingsmogelijkheden in landbouwontwikkelingsgebieden worden uitgebreid. Bij de planvergelijking dienen de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheden buiten beschouwing te blijven.

Rechtbank Oost-Brabant 01-08/13 inzake Gemert-Bakel (RBOBR:2013:4288)