Planschade of Nadeelcompensatie

Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de uitspraken van de Afdeling van 6 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:B7613, en van 31 maart 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BL9576, dat een verzoek om nadeelcompensatie, gelet op de aard van het wegaanpassingsbesluit, in beginsel moet worden getoetst aan de hand van de criteria die gelden voor de beoordeling van planschade, tenzij de gestelde schade niet of niet uitsluitend kan worden aangemerkt als een rechtstreeks gevolg van het wegaanpassingsbesluit maar wel van daaruit voortvloeiende besluiten of uitvoeringshandelingen als bedoeld in artikel 2 van thans de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.

De vraag of er sprake is van een planologische verslechtering is naar het oordeel van de rechtbank geen voorvraag, maar is een vraag die moet worden beantwoord nadat, op grond van het vorenstaande, is vastgesteld dat een toetsing moet plaatsvinden aan de hand van de criteria die gelden voor planschade.

Rechtbank Gelderland 08-09/15 inzake Minister I&M (ECLI:NL:RBGEL:2015:5652).