Planschade muziekstudio door overlast verkeer; de berekening

Muziekopnamen kunnen worden verstoord door zogenoemd stoorgeluid in de opnameruimte, veroorzaakt door het geluid van passerende motorvoertuigen op de Meester Ansinkweg. Het aantal verstoringen in de muziekstudio bij verkeer van en naar vijfenveertig woningen op de Meester Ansinkweg leidt tot een onwerkbare situatie in de muziekstudio. Kosten van geluidisolering van de muziekstudio, hoewel technisch mogelijk, aanzienlijk zijn.

De StAB heeft aan de hand van het voor inflatie gecorrigeerde bedrijfsresultaat in de referentieperiode een gemiddeld referentie-inkomen per jaar ten bedrage van € 5.875,00 bepaald. Op basis van dit referentie-inkomen heeft de StAB een voor inflatie gecorrigeerd norminkomen voor de schadejaren 2009-2013 bepaald. De schade per jaar is het verschil tussen dit norminkomen en het feitelijk behaalde netto bedrijfsresultaat in een jaar, hetgeen opgeteld leidt een schadebedrag van € 109.262,00 voor de schadeperiode 2009-2013.  In mindering tien procent, wegens de gedeeltelijke toerekening van de inkomensachteruitgang aan algemene economische ontwikkelingen, waaronder de zogenoemde kredietcrisis. Aldus 90% van € 109.262,00 =  € 98.336,00.

ABRS “verduidelijkt”: Uit het StAB-verslag volgt dat het bedrijfsresultaat over de referentieperiode in totaal € 33.413,00 en over de schadeperiode in totaal € -78.344,00 bedroeg. Dat, zoals het college heeft aangevoerd, de bedrijfsresultaten over de jaren heen fluctueerden, laat onverlet dat uit het StAB-verslag volgt dat het totale bedrijfsresultaat van Flairck B.V. in de schadeperiode (€ 33.413,00 – € -78.344,00 =) € 111.757,00 lager was dan in de referentieperiode.

ABRS 17-02/16 inzake Zeist (ECLI:NL:RVS:2016:402).

Noot: niet duidelijk wordt hoe € 111.757,00 zich verhoudt tot € 109.262,00 op welk laatste bedrag de door ABRS vastgestelde schadevergoeding van € 98.336,00 is gebaseerd.