Passieve risicoaanvaarding of riskant stilzitten

Gelet op deze inhoud van de startnotitie heeft het college in navolging van Langhout terecht geconcludeerd dat [appellant] er rekening mee had moeten houden dat het op het perceel gelegen pand, dat feitelijk in gebruik is als één woning, ook als zodanig zou kunnen worden bestemd.

Dat in de startnotitie niet is vermeld dat het hebben van meerdere bestemmingen op één perceel niet langer meer mogelijk is, zoals gesteld, doet aan de hiervoor weergegeven passage uit de startnotitie en de daaruit af te leiden invulling van het nieuwe bestemmingsplan niet af.

ABRS 10-09/14 inzake Doesburg (RVS:2014:3377).