Opzegging over en weer samenhangende pachtovereenkomsten: belangenafweging

Na plotseling overlijden van één van de pachters bij de ene overeenkomst wordt landbouwbedrijf beëindigd. De opzegging op die grond leidt tot beëindiging.

De omstandigheid dat de ene pachtovereenkomst eindigt, is een argument van gewicht voor de beëindiging van de andere pachtovereenkomst, welk argument meeweegt bij de belangenafweging als bedoeld in art. 7:370 lid 1 onder c BW. Bij die belangenafweging moeten echter ook de overige omstandigheden van het geval worden betrokken. De omstandigheid dat het gepachte deel uitmaakt van het huisperceel van het melkveebedrijf van pachter en diens redelijke verwachtingen wegen voor het hof zwaarder dan het aan de gebruiksruil ontleende argument voor beëindiging.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-02/15 (ECLI:NL:GHARL:2015:1300).