Ontwerpbesluit tot onteigening aan hypotheekhouder zenden?

Vraag of in de administratieve onteigeningsprocedure, die de totstandkoming en bekendmaking van het koninklijk besluit tot onteigening (hierna: onteigeningsbesluit) omvat, aan een hypotheekhouder het ontwerpbesluit moet worden gezonden.

HR: uit art. 78 lid 6 Ow volgt dat de hypotheekhouder in het stelsel van de Onteigeningswet niet een belanghebbende is aan wie op de voet van art. 78 lid 2 Ow in verbinding met art. 3:13 lid 1 Awb het ontwerp van het onteigeningsbesluit voorafgaand aan de terinzagelegging dient te worden toegezonden.

HR 27-11/15 inzake Leusden (ECLI:NL:HR:2015:3422).

Noot: de HR duidt de Onteigeningswet aan met Ow. Dat deed Hoogstate tot voor kort ook, maar nu met OW om verwarring met de Omgevingswet te voorkomen.