Afzonderlijke onteigening appartementsrecht niet mogelijk

De Onteigeningswet voorziet niet in de mogelijkheid van een afzonderlijke onteigening van een appartementsrecht (HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8665, NJ 2013/474, rov. 3.5.2). Op grond van art. 25 Rv is de rechter verplicht deze rechtsregel ambtshalve toe te passen, ook indien geen van de partijen in het geding daarop een beroep heeft gedaan, mits de voor de toepassing van deze regel relevante feiten door partijen aan hun vordering of verweer ten grondslag zijn gelegd (art. 24 Rv).

HR 27-11/15 inzake Leusden (ECLI:NL:HR:2015:3422).

Noot: niets nieuws onder de zon; zie de verwijzing naar de zaak Maastricht, Rijkswaterstaat..