Ontheffingsmogelijkheid bouwverordening blijft buiten beschouwing

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen dient in geval de Wro van toepassing is op een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade een in een bestemmingsplan opgenomen ontheffingsmogelijkheid bij de maximale invulling van dat bestemmingsplan bij de planvergelijking buiten beschouwing te worden gelaten. De Afdeling ziet geen aanleiding anders te oordelen over een in een bouwverordening opgenomen ontheffingsmogelijkheid van bebouwingsvoorschriften. Dit betekent in dit geval dat de in de bouwverordening opgenomen mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de daarin bepaalde maximale bouwdiepte van 15 meter niet bij de maximale invulling van het oude planologische regime dient te worden betrokken.

ABRS 16-04/14 inzake Rotterdam (RVS:2014:1286).

Noot: de ontheffingsmogelijkheid in artikel 32 van de planvoorschriften ten onrechte betrokken bij de maximale invulling van het bestemmingsplan. ABRS 01-08/12 inzake Utrechtse Heuvelrug (LJN: BX3316).