Onteigening: dagvaarding overleden eigenaar

Voor het geval dat de bij het onteigeningsbesluit aangewezen eigenaar is overleden, bepaalt art. 20 lid 3 in verbinding met lid 1 Ow dat het geding wordt gevoerd tegen een op verzoek en op kosten van de onteigenende partij te benoemen derde. Uit deze wetsartikelen, in samenhang bezien, volgt dat de derde dient te zijn benoemd voordat het onteigeningsgeding – tegen die derde als formele procespartij – wordt aangevangen. De onteigeningsprocedure voorziet niet in de mogelijkheid tot benoeming van een derde nadat het geding is aangevangen.

In casu had de gemeente Hoogeveen geen derde aangewezen, maar de erfgenaam van eigenaar gedagvaard.

In eerste aanleg stelde de Rechtbank Noord-Nederland de gemeente alsnog in de gelegenheid een derde te benoemen en de fout in de dagvaarding te herstellen. De Hoge Raad maakt daarmee korte metten en verklaart de gemeente (alsnog) niet-ontvankelijk in haar vordering.

HR 27-06/14 inzake Hoogeveen (HR:2014:1537).