Onteigening A27

Elimineren TB

  • Waarde als huiskavel wat hoger dan WEVAB.
  • Waardevermindering overblijvende: werk op het onteigende doet afbraak aan landelijke beleving overblijvende erf met gebouwen.
  • De rechtbank kan niet uitgaan van een door verjaring ontstaan zakelijk recht (lees: recht van overweg in de situatie voorafgaande aan de onteigening) nu de Staat bestrijdt dat hiervan sprake is en niet gebleken is dat dit in rechte is komen vast te staan.
  • Artikel 50 OW kosten taxateur-deskundige: “iets” korting op aantal uren, namelijk die besteed zijn aan planologische procedure e.d. / rechtbank houdt rekening met de vele jaren waarover de deskundige de belangen van de onteigende behartigde en het feit dat bij die onteigende vragen zijn gerezen die hij aan de taxateur wilde voorleggen / het betoog van de Staat dat het verschil tussen aanbod en de vastgestelde schadeloosstelling beperkt is, ziet de rechtbank niet als reden om de kosten van de taxateur te beperken, nu niet gebleken is dat het aan de onteigende lag dat er geen overeenstemming bereikt is / rechtbank acht niet relevant dat de kosten van de drie rechtbankdeskundigen lager zijn dan die van de partij deskundigen, omdat die laatsten over een veel langere periode voor de onteigende werkzaam geweest zijn / dat de taxateur zijn werkzaamheden op halve en hele uren heeft begroot, acht de rechtbank geen reden om van een lager aantal uren uit te gaan.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14-12/22 inzake A27

Noot: dit vonnis is (nog) niet gepubliceerd. René van Hoogmoed was hier één van de rechtbankdeskundigen.