Ontbinding pachtovereenkomst

Niet-bedrijfsmatig gebruik en verdeling fosfaatrechten

Op grond van artikel 7:376 lid 1 BW kan de pachtkamer de pachtovereenkomst ontbinden op de grond dat de pachter is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Ingevolge het eerste lid onder a wordt de pachter in ieder geval geacht in de nakoming van zijn verplichtingen te zijn tekortgeschoten, indien hij het gepachte niet langer voor de uitoefening van de landbouw gebruikt. Rechtbank legt vervolgens uit wat onder bedrijfsmatige exploitatie verstaan dient te worden en constateert dat van een bedrijfsmatige exploitatie geen sprake is; dus ontbinding pachtovereenkomst.

Onder verwijzing naar criteria van arrest van 26 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2544) de van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden concludeert de rechtbank: Nu de pachtovereenkomst wordt ontbonden, kan [eiser] q.q. (tegen vergoeding overeenkomstig de regels die het hof daarvoor heeft gegeven) bij het einde van de pachtovereenkomst aanspraak maken op de fosfaatrechten

Rechtbank Midden-Nederland 25-10/23 (ECLI:NL:RBMNE:2023:5586)