Normaal maatschappelijk risico: horeca in binnenstedelijk gebied

Gemeente: € 10.000 waardevermindering (van € 450.000 naar € 440.000) is NMR.

ABRS: de vestiging van een horeca-inrichting met bijbehorend terras in binnenstedelijk gebied is in beginsel als een normale maatschappelijke ontwikkeling aan te merken. Het college heeft voorts, onder verwijzing naar het advies van de SAOZ, gewezen op de structuur van de omgeving, zijnde een centrumgebied met een relatief hoge bebouwingsdichtheid.

Het college heeft ter zitting nader toegelicht dat in de directe omgeving van het pand diverse gronden bestemd zijn voor horeca en dat er een grote verscheidenheid aan functies is in de directe omgeving van het pand. Het college heeft voorts ter zitting nader toegelicht dat de omstandigheid dat het pand niet is gelegen in een horeca-concentratiegebied, op zichzelf niet betekent dat de ontwikkeling niet in het gevoerde planologisch beleid past. Het college heeft zich daarnaast, onder verwijzing naar het advies van de SAOZ van september 2014, in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de nieuwe ontwikkeling, gelet op de aard en omvang daarvan, ter plaatse als passend kan worden beschouwd en dat, gelet op de afstand van de woning tot het pand, de gevolgen van de ontwikkeling voor het woon- en leefklimaat in beperkte mate merkbaar zullen zijn. Gelet hierop zal ter plaatse geen grote aantasting van de bestaande stedelijke structuur en het woonklimaat plaatsvinden. Daar komt bij dat de schade, gezien de door de SAOZ verrichte taxatie, relatief gering van omvang is en dat, ingevolge artikel 6.2, tweede lid, van de Wro, in ieder geval een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de woning onmiddellijk voor het ontstaan van de schade voor rekening van [appellant] blijft.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de schade niet uitstijgt boven de financiële nadelen die behoren tot het normale maatschappelijke risico dat elke burger behoort te dragen.

ABRS 04-03/15 inzake Tilburg (ECLI:NL:RVS:2015:617).

Noot: Tussenuitspraak ABRS 18-06/14: niet kan worden uitgegaan van de conclusie van de SAOZ dat de vestiging van de horeca-inrichting met bijbehorend terras, niet tot een relevante verzwaring van de gebruiksmogelijkheden heeft geleid. Na de onderhavige uitspraak staat gelaedeerde toch nog met lege handen.